<dd id="JO_340446_open"><em class="red">17377.0000</em></dd> <dd id="JO_340446_price"><em class="red">17204.0000</em></dd> <dd id="JO_340446_price"><em class="red">17377.0000</em></dd> <dd id="JO_340446_unit">元/个</dd> <dd id="JO_340446_updateTime" class="w12"><em>2024-05-15 10:51:39</em></dd> <dd id="JO_340446_updateTime" class="w12"><em>2024-05-16 13:44:25</em></dd> <dd id="JO_340446_updown"><em class="red">0.55%</em></dd> <dd id="JO_340446_updown"><em class="red">1.01%</em></dd> <dd id="JO_340446_updownPercent"><em class="red">173.0000</em></dd> <dd id="JO_340446_updownPercent"><em class="red">94.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_close"><em>34171.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_close"><em>34711.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_high">0.0000</dd> <dd id="JO_340448_high"><em>34711.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_low">0.0000</dd> <dd id="JO_340448_low"><em>34711.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_open">0.0000</dd> <dd id="JO_340448_open"><em>34711.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_price"><em>34171.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_price"><em>34711.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_unit">元/套</dd> <dd id="JO_340448_updateTime" class="w12"><em>2024-05-14 10:42:38</em></dd> <dd id="JO_340448_updateTime" class="w12"><em>2024-05-16 13:38:21</em></dd> <dd id="JO_340448_updown"><em>0.00%</em></dd> <dd id="JO_340448_updownPercent"><em>0.0000</em></dd> <dd id="JO_42625_close"><em>717.00</em></dd> <dd id="JO_42625_close"><em>723.00</em></dd> <dd id="JO_42625_high"><em class="red">723.00</em></dd> <dd id="JO_42625_high"><em class="red">734.00</em></dd>
诸葛店学校
培训班 日语怎么说
三本录取学校
青岛新娘化妆培训
种学校的树
北大廊坊益田学校好吗
王勇培训
中传影视后期培训
各学校编号
当放心学校
兰州纹绣学校
深圳韩国皮肤管理培训
<dd id="JO_340446_open"><em class="red">17377.0000</em></dd> <dd id="JO_340446_price"><em class="red">17204.0000</em></dd> <dd id="JO_340446_price"><em class="red">17377.0000</em></dd> <dd id="JO_340446_unit">元/个</dd> <dd id="JO_340446_updateTime" class="w12"><em>2024-05-15 10:51:39</em></dd> <dd id="JO_340446_updateTime" class="w12"><em>2024-05-16 13:44:25</em></dd> <dd id="JO_340446_updown"><em class="red">0.55%</em></dd> <dd id="JO_340446_updown"><em class="red">1.01%</em></dd> <dd id="JO_340446_updownPercent"><em class="red">173.0000</em></dd> <dd id="JO_340446_updownPercent"><em class="red">94.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_close"><em>34171.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_close"><em>34711.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_high">0.0000</dd> <dd id="JO_340448_high"><em>34711.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_low">0.0000</dd> <dd id="JO_340448_low"><em>34711.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_open">0.0000</dd> <dd id="JO_340448_open"><em>34711.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_price"><em>34171.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_price"><em>34711.0000</em></dd> <dd id="JO_340448_unit">元/套</dd> <dd id="JO_340448_updateTime" class="w12"><em>2024-05-14 10:42:38</em></dd> <dd id="JO_340448_updateTime" class="w12"><em>2024-05-16 13:38:21</em></dd> <dd id="JO_340448_updown"><em>0.00%</em></dd> <dd id="JO_340448_updownPercent"><em>0.0000</em></dd> <dd id="JO_42625_close"><em>717.00</em></dd> <dd id="JO_42625_close"><em>723.00</em></dd> <dd id="JO_42625_high"><em class="red">723.00</em></dd> <dd id="JO_42625_high"><em class="red">734.00</em></dd>